آدرس

Location

سیستان و بلوچستان، چابهار ، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

تلفن

Phone

05435312100-6

۰۹۱۹۹۹۰۰۰۱۲ :Reserve

ایمیل

هتل لیپار روی نقشه